NR.592 din  07.02.2020

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 07.02.2020

Astazi data de mai sus , comisia de concurs pentru ocuparea postului de sef  serviciu in cadrul Servciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in aparatul de specialitate a primarului comunei Gaiceana,judetul Bacau, formata din urmatorii membrii: Ladaru Gelu, Bondea Gheorghe si Oancea Sorin, au procedat la selectarea dosarelor de inscriere pentru  postul mai sus mentionat, in vederea indeplinirii conditiilor de participare la concurs, conform art.20 din HG.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

S-a constatat ca s-au depus  un numar de 3(patru) dosare, indeplinind conditiile de participare la concurs, prezentand toate documentele solicitate, conform art.6din HG.286/2011,acestia  fiind declarati ADMISI pentru  proba scrisa, ce va avea loc in data de  14.02.2020, ora 10,00, conform situatiei de mai jos:

NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUIOBSERVATII
1.GALAN FLORICAADMIS
2.GAVRILA VALENTINAADMIS
3.RUDISTEANU RADU-LUCIANADMIS

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

SECRETAR COMISIE,

Fodor Tatiana

proces verbal selectare dosar