ANUNT teren 100mp

,, UAT – COMUNA GAICEANA – organizeaza , vânzare prin licitație publica a bunului   imobil , teren in suprafață   de 100 mp , aflat in intravilanul satului Găiceana  , comuna Găiceana , județul Bacău  cu nr. cadastral 61830 , parte din domeniul privat al comunei Găiceana , aprobată prin HCL NR.38 din 22.10.2019 .

Cei interesați , se vor adresa  cu cerere la registratura instituției , începând cu data de 04.02.2020, având anexată copie xerox  după dovada achitării  contravalorii documentației , in sumă de 50 lei / documentație , care se va achita numerar la casieria  Primăriei comunei Găiceana .

Denumirea si datele de contact ale serviciului / compartimentului din cadrul  Instituției  de la care se poate obține  un exemplar din documentația de atribuire : Compartiment secretariat , tel . 0234614, fax 0234283674, email contact@comunagaiceana.ro.

Data –limită pentru solicitarea clarificarii :24.02.2020, ora 14,00.

Data – limită de  depunere a ofertelor :25.02.2020, ora 15,00.

Adresa  la care trebuie depuse ofertele : Primaria Găiceana , sat . Găiceana , strada Principală, comuna Găiceana , judetul Bacău .

Numărul de exemplare  în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar .

Data și  locul la care se va desfășura ședința publică de eschidere a ofertelor 26.02.2020, ora 11,00 ,la sediul Primăriei  comunei Găiceana .”