1

Comuna Găiceana, judeţul Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcției contractuale de execuție vacante


Publicat la: 23 ianuarie 2020

COMUNA GĂICEANA, JUDEŢUL BACAU cu sediul în com. Găiceana, judeţul Bacau organizează concurs pentru ocuparea funcției   contractuale de execuție vacante șef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, din aparatul de specialitate a primarului comunei Găiceana.

Pentru a ocupa un post contractual vacant,candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii medii,absolvite cu diplomă de bacalaureat

-să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

5 februarie 2020, ora 14.00: termen limită de depunere a dosarelor;

14 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;

17 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

-OUG.57/2019,privind Codul Administrativ- Partea a III-a , Partea a VI-a,Partea a VII-a si Partea a VIII-a ;

-Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.481/2004,privind protectia civila,republicata;

-Ordinul  132/2007,pentru aprobarea Metodoligiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor  si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;

– Ordinul nr.1160/2006,pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea  situatiilor de urgenta  specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren ;

-Ordinul nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  si asigurarea activitatii de instiintare,avertizare,prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;

-OUG.21/2004,privind Sistemul National de Management  al Situatiilor de Urgenta;

-Legea nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor;

-HG.1579/2005,privind aprobarea Statutului Personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare,repiblicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul nr.459/2019, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

-Ordinul nr.712/2005,pentru aprobarea  dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

-OUG.88/2001,privind infiintarea,organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru situatii de urgenta,modificata si completata;

-Ordinul MAI nr.75/2019,pentru aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;

 

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Găiceana sau la telefon nr.0234/283614-compartiment secretariat.

Vezi document oficial

 
Adresă Link: https://comunagaiceana.ro/comuna-gaiceana-judetul-bacau-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-functiei-contractuale-de-executie-vacante-sef-serviciu-in-cadrul-serviciului-voluntar-pentru-situatii-de-urgenta/